XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 2 days 13:22:16
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BM2341 19.01.2020 00:19 8 days 09:38:38 s XLX BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY *.*.*.173
2 XLX049 24.01.2020 03:02 3 days 06:55:34 s XLX I *.*.*.224
g4tsn@g4tsn.com