XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 1 days 18:00:59
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX049 24.09.2018 13:19 1 days 18:00:51 s XLX I *.*.*.224
2 BM2341 24.09.2018 13:23 1 days 17:56:45 s XLX BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY *.*.*.173
g4tsn@g4tsn.com