XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 43 days 03:37:17
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BM2341 10.08.2019 23:16 10 days 10:46:43 s XLX BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY *.*.*.173
2 XLX049 21.08.2019 03:02 0 days 07:00:27 s XLX I *.*.*.224
g4tsn@g4tsn.com