XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 2 days 17:09:41
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BM2341 20.10.2019 15:41 0 days 16:20:37 s XLX BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY *.*.*.173
2 XLX049 21.10.2019 03:01 0 days 05:00:36 s XLX I *.*.*.224
g4tsn@g4tsn.com