XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 49 days 03:04:56
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BM2341 20.04.2019 23:16 34 days 12:25:08 s XLX BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY *.*.*.173
2 XLX049 25.05.2019 03:02 0 days 08:39:18 s XLX I *.*.*.224
g4tsn@g4tsn.com