XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 1 days 17:30:34
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BM2341 15.11.2018 15:49 1 days 17:30:26 s XLX BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY *.*.*.173
2 XLX049 15.11.2018 15:49 1 days 17:30:26 s XLX I *.*.*.224
g4tsn@g4tsn.com