XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 21 days 14:30:14
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BM2341 31.12.2018 08:15 21 days 14:30:05 s XLX BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY *.*.*.173
2 XLX049 21.01.2019 22:24 0 days 00:20:46 s XLX I *.*.*.224
g4tsn@g4tsn.com