XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 6 days 10:45:20
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BM2341 16.03.2019 14:02 6 days 10:45:11 s XLX BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY *.*.*.173
2 XLX049 22.03.2019 03:03 0 days 21:44:58 s XLX I *.*.*.224
g4tsn@g4tsn.com